فایل خود هیپنوتیسم صوتی مراقبه به روش چاتا

فایل خود هیپنوتیسم صوتی مراقبه به روش چاتا این جمله را در ذهن خود نگه دار. پروردگار ما که در آسمانها هستی نام تو مقدس باد. در یک محل ساکت و آرام بنشین و احساس راحتی کن و تمام توجه خودتو به واژه پروردگار معطوف کن. و در ذهن خود تکرار کن ، پروردگار ،پروردگار،پروردگار،پروردگار … ادامه خواندن فایل خود هیپنوتیسم صوتی مراقبه به روش چاتا